Status: Gjeldende.                                        Godkjent av: Årsmøte 31.1.2024.                      Versjon:    Av dato: 18.1.2024

VEDTEKTER FOR ARNA SPORTSFISKARLAG

STIFTET 28.02-1985

Gjeldene fra og med 1. Februar 2024

 

§1. Navn

Laget sitt navn er Arna Sportsfiskarlag, forkortet ASL.                                                       

 

§2. Formål.

Laget sitt formål er:

 1. Opprettholde bærekraftig anadrom fiskebestand i Storelva.
 2. Tilrettelegge Storelva og området rundt elva, til beste for fisk, fiskere og allmenheten.
 3. Å knytte fiskere sammen og legge til rette for fiskeglede, naturopplevelser og sosialt samvær.

§3. Medlemskap

Hver og en som bor i gamle Arna kommune (pr 2023 postnummer 5260 t.o.m 5268) kan bli medlem av laget. Støttemedlemmer (kategori 4) trenger ikke være fra gamle Arna kommune.

Ved utflytting fra gjeldene område har medlem rett til fortsatt medlemskap så lenge medlemskap holdes aktivt (betales).

Medlemmer plikter å ta imot verv som blir utpekt av årsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Det er kun medlemmer i kategori 2 og 3 som har stemmerett. Kategori 1 og 4 har likevel møte- og talerett. Kategori 4 medlemmer har ikke rettigheter som kategori 1,2 og 3.

§4. Kontingent

Kontingent til laget blir hvert år bestemt av årsmøtet.

Den som ikke har betalt kontingenten ved forfall, eller sendt utmelding innen 1. mars, kan av styret strykes som medlem.

Medlemmene deles opp i følgende kategorier:

 1. Barn (0 – t.o.m. 14 år)
 2. Ungdom, (15 - t.o.m. 25 år)
 3. Voksne (over 25 år)
 4. Støttemedlem

 

§5. Lagets ledende organer

 1. Styret.
 2. Ordinært årsmøte
 3. Ekstraordinært årsmøte.

 


 

§6. Styret

Laget blir ledet av styre på fem medlemmer som sammen med en varamedlem skal velges av årsmøte for to år av gangen ved skriftlig valg. Ved hvert årsmøte stiller halve styre til valg (2 eller 3), formann velges hvert år. Styre konstituerer seg selv.

Styrets medlemmer er:

 • Formann
 • Nestformann
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Styremøte blir holdt når formann fastsetter det eller når det blir krevd av minst tre av styremedlemmene. Styret er vedtaksfør når minst fire av styremedlemmene møter. Vedtak blir fattet med simpelt flertall. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

 

§7. Styret sine plikter

 1. Verne om lagets interesser, administrere midler i henhold til vedtekter.
 2. Bestemme fiskeregler, pris på fiskekort, kortsalg, kvoter, fiskeoppsyn etc.
 3. Bestemme, planlegge og gjennomføre kultiveringstiltak i og langs elven.
 4. Kontrollere og ajourhold av lagets medlemmer, økonomi og eiendeler.
 5. Kontrollere at lagets oppgaver og hensikt blir utført i henhold til gjeldende regelverk.
 6. Fremlegge for årsmøte melding om virksomheten i laget siste kalenderår, revidert regnskap for kalenderåret samt budsjettforslag for kommende år.
 7. Utnevne utvalg og verv etter behov.
 8. Innkalle til medlemsmøter med diskusjoner, foredrag, kurs eller sosialt samvær.

 

§8. Regnskap

Laget sitt regnskap følger kalenderåret. Regnskap skal revideres av to revisorer.  

Laget dekker utgifter for styremedlemmer og andre medlemmer ved representasjon, til nødvendige møter, kurs og lignende samlinger som blir pålagt i laget sin tjeneste.

 

§9. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. mars. Årsmøte skal innkalles av styret med 14 dagers varsel. Saksliste for møte skal følge innkallingen. Saker til årsmøte må sendes til styret senest 1. februar. Sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmer senest 48 timer før årsmøte. Saker som ikke er oppført på saksliste skal ikke avgjøres på møte med mindre årsmøtet foreslår saken fremmet med 2/3 flertall

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøte. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.


 

På årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokoll.
 4. Årsberetning for siste kalenderår.
 5. Regnskap for siste kalenderår.
 6. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram.
 7. Medlemskontingent for kommende år.
 8. Valg av formann.
 9. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.
 10. Valg av revisor og varamann.
 11. Valg av medlem(er) til valgkomite.
 12. Innkomne saker som er oppført på dagsorden.

Årsmøte skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i henhold til forutsetningene, og utnevne æresmedlemmer samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styre. Det skal føres protokoll for årsmøte.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslag som forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming. Ingen tilstedeværende har mer enn en stemme. Det er ikke rom for fullmakter.

Valgkomite består av 3 medlemmer og hvert medlem velges for 2 år. Ved hvert årsmøte stiller halve komiteen til valg (1 eller 2).

Revisjonen består av 2 medlemmer som revisor og 1 medlem som varamann, som hver velges for 2 år.  Ved hvert årsmøte stiller en revisorene til valg. Revisorer gir innstilling om regnskapet til årsmøte.

 

§10. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møte kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

 

§11. Oppløsing av laget.

Oppløsing av laget krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming på årsmøte. Avstemming krever personlig oppmøte av stemmeberettigede medlemmer.  Resultatet av avstemmingen skal legges frem for det påfølgende ordinære årsmøte, som gjør endelig vedtak, dvs 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Dersom det blir vedtatt å oppløse laget, skal midler utover nødvendige utgifter/ kostnader fryses. Forslag til disponering fremlegges årsmøte som stemmer over forslag.