Generelt om laget

Arna Sportsfiskarlag ble etablert i 1985 for å gjenoppbygge en laksestamme i Storelva i Arna, etter at stammen var nesten utrydde av forurensing på 1950 tallet.  Laget har siden da drevet kultivering og forvalting av elven og fisket, og har i dag ca 115 medlemmer. Der er drevet klekkeri siden1987, men er fra 2022 satt på pause i tro på at laksestammen nå klarere seg selv på naturlig vis. Laksetrappen ble bygget i 2009, og elvestrekningen ovenfor trappen ble åpnet for fiske i 2013. Nytt klubbhus ble bygget i 2019. Det er åpent klubbhus en gang i uken, og det arrangeres kurs, foredrag, og sosiale sammenkomster. Målsettingen for laget er (§3 i Vedtektene):

  1. Opprettholde bærekraftig anadrom fiskebestand i Storelva.
  2. Tilrettelegge Storelva og området rundt elva, til beste for fisk, fiskere og allmenheten.
  3. Å knytte fiskere sammen og legge til rette for fiskeglede, naturopplevelser og sosialt samvær

Regulering av fiske

Laget driver kontinuerlig regulering av uttak av fisk i forhold til fiskebestand. Bestanden evalueres ut fra midtsesong-evaluering, løpende fangstrapportering og fisk som går gjennom laksetrappen.  Midtsesong-evaluering gjennomføres i henhold til krav.  Diverse fisketellinger i regi av diverse nasjonale prosjekter er også hjelp til å holde øye med bestanden.

Kultivering.

Laget driver kontinuerlig arbeid for gode gyte og oppvekstsvilkår, for eksempel ved å tilstrekkelig kantvegetasjon og tilrettelegge gyteområder og standplasser. Det er gangveier og fiskehytter langs hele elven, slik at det er mulig å gå tørrskodd langs elven nesten hele strekningen i spektakulære omgivelser.

 Miljøarbeid

Laget har rutiner for å hindre og forebygge skader som følge av forsøpling og utslipp av farlige stoffer i og ved elven. Ved eventuelle utslipp skal skaden begrenses ved rask og riktig håndtering. Lagets miljøgruppe er etablert for kontakt og prøvetaking basert på rutiner samstemt med Bergen kommune miljøavdeling.