REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA i ARNA

ARNA SPORTSFISKARLAG.                                                              Reglene gleder fra 1.7.2024

 

§1 OMFATTER

Reglene gjelder for den lakseførende delen av Storelva, både Øvre og Nedre del                                                    

 

§2 FISKETID og FREDNING og FISKEKORT

Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden:

Øvre og Nedre del: f.o.m. 1/7-xx t.o.m. 15/9-xx.

Vill holaks er fredet etter 15/8-xx. Gjelder ikke fettfinneklippet holaks.

Alle som fisker skal ha fiskekort. Fiskekvoten gjelder pr kort. Barn under16 år i følge med ledsager, kan fiske på ledsagers fiskekort, men kun en av de kan fiske om gangen.

 

3§ REDSKAPSBRUK

Til fangst av anadrom laksefisk er det kun tillatt å bruke stang.

Det kan bare brukes ett redskap pr. person, et snøre pr. redskap og et agn pr. snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke mark (kan være kunstig mark/ gulp), sluk, spinner, wobbler eller flue med maks en (1) krok. Med mark er det kun lovlig med enkeltkrok. Avstand mellom krokstammen og krokspissen skal for dobbel- og trippelkrok ikke være større enn 13 mm, og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

For følgende høler/ fiskeplasser er det kun tillatt å fiske med flue eller mark. Øvre del: Storehølen, Nedre del: Kulverten, Trollhølen og Store Kvernhushøl. (Se skilting på nevnte høler/ fiskeplasser).

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøre utgjøre kastevekten, dvs. at vekten skal ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i fluen.

Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Fiske med reke er forbudt.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Klepp er forbudt.

 

4§ MINSTEMÅL, KVOTER OG GJENNUTSETTING

Det kan tas opp maks 1 villaks pr. døgn, og da må fiske avsluttes.

Det kan tas opp maks 2 fettfinneklippet laks pr. døgn, og da må fiske avsluttes.

Døgnkvoten gjelder samlet for hele elven, pr fiskekort og pr person.   

 

Sjøørret er fredet og skal gjennutsettes.

Fang og slipp (Catch & Release) er tillatt på villaks.

All fettfinneklippet laks teller på kvoten, og skal ikke gjennutsettes

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på dagskort og datodøgn på sesongkort.                                                                                                                                                            

Innlysende Oppdrettslaks/ Regnbueørret og Pukkellaks skal avlives og teller ikke på døgnkvoten.

Villaks med lengde under 40 cm skal gjennutsettes.

All feil- kroket (krøket) villaks, også fettfinneklippet laks skal gjennutsettes. Unntak er skadet fisk som skal avlives

Gjenutsetting skal skje skånsomt og forsiktig. Anslå vekt ved øyemål, målebånd og/ eller håv/ nett med vekt. Vi anmoder om at gytefarget villaks som ikke er skadet gjennutsettes.

All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.

 

§5 RULLERENDE FISKE

På fiskeplasser/høler med flere enn 1stang skal det praktiseres rullerende fiske. Fiskeplasser/høler begrenset til 1 stang kan man maks fiske en halv time (30 min.) etter at en annen fisker har vist interesse for å overta. Ellers vises det til skilting langs elven.

 

§6 DESINFISERING AV FISKEREDSKAP

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Desinfiserings- stasjoner finnes ved Kulverten.  Kode til boks med desinfisering finner du på fiskekortet. For info/ kode kontakt: Adrian Hansen, mob. 90475350 eller Roald Meyer, mob. 91793886

 

§7 STRAFFEBESTEMMELSER

Brudd på reglene er straffbart jfr. Lov om laksefiske og innlandsfiskm.v.§49. Overtredelse kan medføre politianmeldelse. Styre har rett til å inndra fiskekort for resten av sesongen eller døgnet ved overtredelser.

 

§8 IKRAFTTREDEN

De nye reglene trer i kraft 1. juli -24

Arna Sportsfiskarlag, Jfr. vedtak av styret 1.7.2024